תקנון הגרלה למשתתפי הכנס “אוכלים בריא 13”

 

 1. כללי

בין התאריך 24.11.2022 ועד לתאריך – 25.11.2022 תערוך חברת אקוסאפ בריאות בע”מ, ח.פ. 515169688  (להלן: “עורכת המבצע“) מבצע להגרלת הפרסים שפרטיהם דלהלן בהרשמה ומילוי פרטים בעמוד הנחיתה של עורכת המבצע.

פרס ראשון  – נינג’ה גריל MAX PRO דגם AG653 מבית NINJA

פרס שני – 1000 ש”ח למימוש טלפוני מול עורכת המבצע

פרס שלישי – 500 ש”ח למימוש טלפוני מול  עורכת המבצע

*תוקף מימוש השוברים, עד ליום 31/03/2023.

 

(להלן: “המבצע“).

 

 • עורכת המבצע תהיה רשאית להפסיק את המבצע ו/או חלק ממנו ו/או לקצרו ו/או להאריכו ו/או להוסיף פרסים ו/או לערוך בו כל שינוי, לרבות מועד ההגרלה, בכל עת, בכפוף להוראות הדין, בהודעה שתפורסם בדף הפייסבוק של עורכת המבצע בכתובת: https://www.facebook.com/EcoSupp ובאתר האינטרנט שלה בכתובת: https://www.ecosupp.co.il (להלן יחד דף הפייסבוק ואתר האינטרנט: “אתר האינטרנט“)
 • ניתן יהיה לעיין בתקנון זה באתר האינטרנט בכל עת, וכן במשרדי עורכת המבצע שברח’ הרכב 4 תל אביב, במהלך שעות העבודה המקובלות ובכפוף לתיאום מראש.

 

 1. פרשנות
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 • בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצרכי נוחות בלבד וכולל גם פנייה בנקבה או ברבים.
 • כותרות הסעיפים ניתנו לשם הנוחות בלבד ואין לייחס להן כל משקל בפרשנות תקנון זה.

 

 1. הגדרות

למונחים הבאים בתקנון זה תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן: –

 • עורכת המבצע” – אקוסאפ בריאות בע”מ, ח.פ. 515169688
 • משתתף בהגרלה” – משתתף בהגרלה הוא העומד בתנאי ההשתתפות המנויים בסעיף 5 שלהלן.
 • הפרסום” – המבצע יפורסם באמצעים המפורטים בסעיף 7 להלן.
 • המבצע” – כהגדרתו בסעיף 1.1 לעיל.
 • הפרס” – כהגדרתו בסעיף 6 להלן.
 • הזוכה בהגרלה” – משתתף חוקי במבצע, כהגדרתו בסעיף 5 להלן, ששמו עלה בהגרלה.
 • המפקח” – המפקח על ההגרלה הינה עו”ד אור ירקוני ו/או אורי אלדר (משרד עו”ד ירקוני-שגב-אלדר), מרח’ שאול המלך 8 ת”א, טל’: 03-6956032.
 • תקופת המבצע” – התקופה האמורה בסעיף 4 שלהלן.

 

 1. תקופת המבצע

המבצע ייערך החל מיום 24.11.2022 וכלה ביום 25.11.2022

 

 1. הזכאים להשתתף בהגרלה ואופן ההשתתפות בהגרלה: –
 • זכאי להשתתף בהגרלה כל אדם מעל גיל 18 אשר נרשם, מילא את פרטיו, אישור תקנון זה והסכים לקבל חומרים פרסומיים בעמוד הנחיתה / אתר האינטרנט של עורכת המבצע.

 

 1. הפרסים
 • הפרסים לזוכים (פרס ראשון, שני ושלישי) בהגרלה יהיו:

פרס ראשון  – נינג’ה גריל MAX PRO דגם AG653 מבית NINJA

פרס שני – 1000 ש”ח למימוש טלפוני מול עורכת המבצע

פרס שלישי – 500 ש”ח למימוש טלפוני מול עורכת המבצע

*תוקף מימוש השוברים, עד ליום 31/03/2023.

 

 • הפרסים דלעיל הינם קבועים ואינם ניתנים להחלפה, כך גם אין אפשרות להמיר ו/או להחליף את הפרסים בכל דרך שהיא.
 • הזכייה בפרסים הינה אישית ואינה ניתנת להחלפה ו/או להמרה בכסף או בשווה ערך ו/או להעברה/הסבה לכל אדם אחר שאינו הזוכה.
 • הזוכה יישא בכל ההיטלים/המיסים הנדרשים על פי חוק לצורך מימוש הפרס, ולעורכת המבצע לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.

 

 1. אופן פרסום המבצע
 • הודעה בדבר עריכת המבצע תפורסם באתר האינטרנט.
 • עורכת המבצע שומרת על זכותה לפרסם את המבצע באמצעים נוספים.

 

 1. מועד עריכת ההגרלה
 • ההגרלה תיערך ביום 1.12.2022 בשעה 11:00 במשרדי עורכת המבצע, בהשתתפות נציג עורכת המבצע ובפיקוח מפקח המבצע ו/או מי שימונה ע”י המפקח לצורך פיקוח על עריכת ההגרלה.
 • ככל שעורכת המבצע תחליט על שינוי מועד ההגרלה, תפורסם, בסמוך למועד ההחלטה על השינוי, הודעה באתר האינטרנט בדבר מועד ההגרלה החדש.

 

 1. אופן עריכת ההגרלה
 • תערך באופן פיזי בביתן ערוכת הכנס כמפורט בס’ 8 ואך תשודר חי בפייסבוק.
 • במועד ביצוע ההגרלה יועלה בגורל שמו של הזוכה מתוך התיבה, על ידי גורם שייקבע על ידי המפקח על ההגרלה.

 

 1. פרסום תוצאות ההגרלה

שמות הזוכים בהגרלה יפורסם באתר האינטרנט בסמוך לאחר מועד עריכת ההגרלה.

 

 1. הודעה על זכייה בהגרלה ואופן קבלת הפרס
 • במהלך 30 ימי העסקים שלאחר ההגרלה תעשה עורכת המבצע ניסיון ליצור קשר טלפוני עם זוכה בהגרלה ולהודיע להם על זכייתם ובמקביל תישלח אליו הודעה בדואר רשום בדבר הזכייה, על בסיס הפרטים שמילא בטופס ההשתתפות.
 • עורכת המבצע תשתדל לאתר את הזוכים בהגרלה באמצעות הפרטים כאמור, אולם לא תהיה מחויבת להעניק את הפרס במקרה בו לא תצליח ליצור עמו קשר, לאחר השקעת מאמץ סביר, וזאת עקב תקלה טכנית ו/או בשל אי-התאמה בפרטים ו/או בשל מסירת פרטים שגויים ו/או לא מלאים ו/או לא מעודכנים ע”י הזוכה/ים ו/או במקרה שהודעת הזכייה לא תידרש ו/או תוחזר לעורכת המבצע, מכל סיבה שהיא. זוכה/ים שלא אותר/ו, מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי/ים לקבל את הפרס ולא תהיה לו/הם כל טענה כנגד עורכת המבצע בקשר לכך.
 • עם קבלת הודעת הזכייה וכתנאי לקבלת הפרס, יידרש הזוכה בהגרלה להתייצב במשרדי עורכת המבצע, להזדהות באמצעות תעודה מזהה ולחתום על טופס הצהרת זוכה בנוסח המצורף כנספח א’ לתקנון, בעת קבלת שובר הפרס בו הוא זכה.
 • עורכת המבצע תאפשר לזוכה בהגרלה לקבל את שובר הפרס עד 30 ימים מיום ההכרזה על הזוכה. מימוש הפרס ייעשה בהתאם לתנאים שיפורטו על גבי שובר הפרס.
 • עורכת המבצע שומרת על זכותה לעכב ו/או לבטל את הענקת הפרס ו/או שלא לאפשר לזוכה בהגרלה לממש אותו בקרות אחד מהמקרים הבאים, ובכפוף לקבלת אישור המפקחת:
 1. חשש לאי-תקינות ו/או זיוף.
 2. סירוב לחתום על טופס הצהרת זוכה.
 3. סירוב למסור את פרטיו המלאים של מקבל פרס.
 4. אי עמידה בתנאי מתנאי התקנון.

 

 1. אופן מימוש הפרס
 • האחריות על מימוש הפרס הינה על הזוכה בהגרלה בלבד. עורכת המבצע לא תישא בכל אחריות בגין אי-מימוש הפרס בגין סיבות התלויות בעקיפין ו/או במישורין בזוכה.
 • מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת המבצע תהיה רשאית שלא לאפשר את מימוש הפרס ע”י מי שזכה בו במעשה עבירה ו/או במעשה שאינו בזוכה.
 • עורכת המבצע לא תהיה אחראית לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או כל פגם ו/או ליקוי אשר יתגלה בו ו/או בכל חלק ממנו, לרבות בקשר עם הרכב ו/או הטיסות ו/או המלון ו/או הטרקטורון ו/או יתר רכיבי הפרס.
 • הזוכה בהגרלה פוטר את עורכת המבצע ו/או כל מי מטעמה מכל אחריות לכל נזק ו/או שיבוש ו/או אי-התאמה ו/או חסר שביעות רצון ו/או כל פגם אחר שיתגלה בפרס, ככל שיתגלה.

 

 1. הצהרת המשתתף
 • בהשתתפותו במבצע מאשר, מתחייב ומצהיר המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע כי קרא תקנון זה וקיבל על עצמו את הוראותיו, וגם אם לא קרא תקנון זה מסכים המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
 • המשתתף מאשר בזאת כי ידוע לו כי פרטיו נאספים למאגרי עורכת המבצע, בין השאר על מנת למקד דיוור שיווק ופרסום.
 • המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע מאשר, מתחייב ומצהיר בזאת כי הוא פוטר את עורכת המבצע ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכל נזק ו/או טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורים במישרין ו/או בעקיפין במבצע.

 

 1. המפקח
 • כמפקח על המבצע ישמש עו”ד אור ירקוני ו/או אורי אלדר (משרד עו”ד ירקוני-שגב-אלדר), מרח’ שאול המלך 8 ת”א, טל’: 03-6956032.
 • המפקח יהיה אחראי לטיפול בפניות המשתתפים, להבהרות במקרה של אי-הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון, וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורכת המבצע למשתתפים במבצע, לרבות הזוכה בהגרלה ו/או לטוענים לזכייה.
 • החלטת המפקח בכל הקשור למבצע זה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין, והמשתתף, הזוכה בהגרלה ו/או כל משתתף במבצע מוותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם החלטת המפקח.

 

 1. הגבלת השתתפות

ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי ומנהלי עורכת המבצע ועל מפקח המבצע, על בני משפחותיהם, וכן על כל מי שסייע לעורכת המבצע בעריכת המבצע, לרבות יועצים, פרסומאים ובתי דפוס.

 

 1. אחריות
 • ההשתתפות במבצע נעשית לפי רצונו של המשתתף ועל אחריותו. עורכת המבצע ו/או מי מטעמה אינם אחראית לכל טענה בדבר הפרת הוראות דין ו/או לכל הוצאה ו/או נזק שייגרמו לזוכה בהגרלה ו/או לצד שלישי בקשר עם השתתפותו של מאן דהו במבצע. ככל שעל אף האמור, עורכת המבצע או מי מטעמה ייאלצו לשאת בהוצאה כאמור, ישפה אותם המשתתף הרלוונטי מיד עם דרישה.
 • על הזוכה בהגרלה לממש את הזכות לפרס בתקופת תוקפו ובתנאים כמפורט בתקנון זה ובהתאם להנחיות הספק. לא מימש הזוכה בהגרלה לקבלת “שוויו הכספי” של הפרס ו/או לאפשרות לממשו במועד אחר ו/או לכל הטבה, הנחה או פיצוי חלופי, ולא תישמע ממנו כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת המבצע ו/או מי מטעמה בעניין.
 • ויתר הזוכה בהגרלה על הפרס ו/או לא התאפשר לו לממשו, מכל סיבה שהיא (לרבות, אך לא רק, בשל פסילתו על ידי עורכת המבצע ו/או המפקחת ו/או אי עמידתו בתנאי תקנון זה), לא יהיה הזוכה בהגרלה זכאי לכל הטבה ו/או פרס ו/או פיצוי אחר מעורכת המבצע ולא תישמע מצדו כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת המבצע בעניין.
 • יובהר כי האחריות לאספקת הפרס חלה על הספק בלבד. אין בעריכת המבצע על ידי עורכת המבצע כדי להטיל אחריות ו/או חבות כלשהי של עורכת המבצע ו/או מי מטעמה בכל הקשור לפרס ו/או טיבו ו/או איכותו ו/או אופן מימושו.
 • עורכת המבצע ו/או כל מי מטעמה אינם אחראים ולא יהיו אחראים לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי-נכונות ו/או דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנרשמו באמצעות טופס ההשתתפות.
 • כל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש מכל סוג שהוא במבצע ו/או עריכת ההגרלה מחמת כח עליון ו/או מחמת האירועים שאינם תלויים בעורכת המבצע, לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתתפים בהגרלה ו/או את הזוכה בהגרלה בכל סעד ו/או זכות.